Este avís legal regula l’ús del lloc web www.celiaperisvisitasguiadas.com (d’ara endavant, LA WEB), del qual és titular Celia Peris Celda (d’ara endavant, LA PROPIETÀRIA DEL WEB).

La navegació pel lloc web de LA PROPIETÀRIA DEL WEB atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en este avís legal, que poden tindre modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal. L’usuari respondrà davant LA PROPIETÀRIA DEL WEB o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que puga causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’esta obligació.

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

LA PROPIETÀRIA DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

La seua denominació social és: Celia Peris Celda.

El seu CIF/NIF/NIE és: 44799348V.

El seu domicili social està en: carrer del Rei Alfons el Batallador, 11. 46520 Port de Sagunt (València).

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel. 675 420 759

Correu-e: info@celiaperisvisitasguiadas.com

Totes les notificacions i comunicacions entre usuaris i LA PROPIETÀRIA DEL WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això LA PROPIETÀRIA DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web a l’emplenament previ del formulari corresponent.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes les dades que comunique a LA PROPIETÀRIA DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LA PROPIETÀRIA DEL WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA PROPIETÀRIA DEL WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de tercers i, si escau, extraure’n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LA PROPIETÀRIA DEL WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització de la titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o de qualsevol altra de naturalesa comercial sense que medie la seua sol·licitud o consentiment previ.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LA PROPIETÀRIA DEL WEB, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del web.

En definitiva, els usuaris que accedisquen a este lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len en servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de LA PROPIETÀRIA DEL WEB, sense que puga entendre’s que l’ús o accés atribuïsca a l’usuari cap dret sobre ells.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat per la titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LA PROPIETÀRIA DEL WEB i el propietari del lloc web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de LA PROPIETÀRIA DEL WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un hiperenllaç hauran de sol·licitar prèviament per escrit l’autorització a LA PROPIETÀRIA DEL WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici del nostre lloc web; així mateix, haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LA PROPIETÀRIA DEL WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari done als materials posats a disposició en este lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’ells.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, LA PROPIETÀRIA DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobe fora d’este web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en este web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix este lloc web. LA PROPIETÀRIA DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a estos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan li demanem informació seua, sempre li sol·licitarem que ens la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable LA PROPIETÀRIA DEL WEB. Esta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades a tercers sense la seua aprovació expressa.

Així mateix, CELIA PERIS CELDA cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incompletes o hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la seua finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de CELIA PERIS CELDA (c/ Rei Alfons el Batallador, 11. 46520 Port de Sagunt), identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que es vol exercir.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB adopta els nivells de seguretat requerits per la Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa d’aplicació. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

LA PROPIETÀRIA DEL WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedisca la creació d’arxius cookies o l’advertisca d’este fet.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, LA PROPIETÀRIA DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’estos llocs web ni de les cookies que puguen emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte del correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vosté haja sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre estos missatges per correu electrònic, li oferirem la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’estos missatges, de conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a LA PROPIETÀRIA DEL WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a qualsevol qüestió litigiosa relacionada amb el lloc web de LA PROPIETÀRIA DEL WEB, serà aplicable la legislació espanyola i competents els Jutjats i Tribunals de València (Espanya).

 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en este lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.